Avrupa ve ABD'de Sağcı Popülizm ve Din (Right-wing populism and religion in Europe and the USA)

Haynes, Jeffrey (2022) Avrupa ve ABD'de Sağcı Popülizm ve Din (Right-wing populism and religion in Europe and the USA). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31 (2). pp. 753-784. ISSN 1301-3394

Abstract

Bu makale 11 Eylül sonrası Batı Avrupa, Orta Avrupa ve ABD’de sağcı popülizmin yükselişi ve siyasi tesir gücünü karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Odak noktası, bu tür siyasetçilerin bir inanç olarak İslam’ı ve bir halk (grup) olarak Müslümanları karalama/itibarsızlaştırma çabalarıdır. Makale şu araştırma sorusunu tetkik etmektedir: Avrupa ve ABD’deki sağcı popülistler, Müslümanlar ve İslam’ı karalamak için, nasıl ve neden “Hristiyancılık” (Christianism) ya da “Hristiyan medeniyetçiliği” (Christian civilizationism) olarak da bilinen “Hristiyanlığın” ideolojik bir şeklini/çeşidini kullanmaktadır? Siyasi amaç aşikârdır: kamusal algıyı etkilemek ve Müslümanları komşu olarak kabul etmenin, onların dini ve kültürel niteliklerinden dolayı imkânsız olduğunu savunmak suretiyle ABD ve Avrupa’da Müslümanların [bulunmasının] makbul olup olmadığını sorgulamak ve bu sayede oyları kazanmak. İddia odur ki, Müslümanlar, Avrupaî ya da Amerikanvari norm, değer ve davranışları benimsemeye muktedir olmadığından dışlanmalı veya yerli (nativist) topluluklar yararına kapsamlı kontrole tabi tutulmalıdır. ABD ve Avrupa’daki sağcı popülistler bu stratejiyi izlemektedir çünkü bu stratejiyi, müthiş bir belirsizlik, istikrarsızlık ve güvensizlik dönemine denk gelen kamuoyuyla uyumlu görmektedirler.

This article aims to examine the rise and political influence of right-wing populism in Western Europe, Central Europe and the USA after 9/11. The focus is on the efforts of such politicians to defame/discredit Islam as a faith and Muslims as a people (group). The article examines the following research question: How and why is there an ideological basis for "Christianity", also known as "Christianism" or "Christian civilisationism", to defame right-wing populists, Muslims, and Islam in Europe and the USA? The political aim is clear: to influence public perception and to question whether it is acceptable for Muslims in the US and Europe to win votes by arguing that accepting Muslims as neighbours is impossible because of their religious and cultural nature. The claim is that Muslims should be excluded or subjected to extensive control for the benefit of indigenous (nativist) communities, as they are unable to adopt European or American-like norms, values ​​and behaviours. Right-wing populists in the US and Europe follow this strategy because they see it as compatible with public opinion, which coincides with a tremendous period of uncertainty, instability and insecurity.

Details
Record
View Item View Item